Binnen de maritieme sector gaan de meeste activiteiten met nogal wat kapitaal gepaard en is het beschikbaar zijn van financieringsmodellen dus altijd meegenomen. Die zorgen er ook voor, dat bedrijven hun activiteiten uit kunnen breiden en zo een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het land. Nederland staan nu eenmaal bekend om de grote rol welke haar bedrijven binnen de maritieme sector in de wereld vervullen en wordt er van alles gedaan om die positie verder te versterken. Door financiering op maat te bieden, zullen de voorwaarden dan ook geheel in lijn zijn met de ontwikkelingen in de sector waardoor de kans op slagen vergroot wordt.

1. Subsidies kunnen ook een aardige bijdrage leveren

Voor het versterken van de maritieme sector, is er tal van subsidies beschikbaar en moet zo een onderneming dan wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo is er de DHI (Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten) en kunnen hieruit nieuwe projecten in aanmerking komen voor een opstartbedrag. Er is altijd een nogal groot risico verbonden aan elk nieuw project en zal zo een subsidie daar wel verandering in brengen, vooral gezien het feit dat “normale” financieringsinstellingen zoals de bank voor zulke projecten vaak een hoog rentepercentage hanteren.

Investeren in het personeel (human capital) is doorslaggevend voor elke succesvolle onderneming, ook in de maritieme sector. Er kan daarom ook gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling Praktijkleren. Voor personeelsleden die een vervolgopleiding dienen te volgen, kunnen een deel van de studiekosten zo vergoed worden. Investeren in het personeel is cruciaal voor het behoud van de concurrentiepositie en zijn er nogal wat kosten aan verbonden. Met zo een subsidie is de onderneming dus aardig geholpen.

2. Ook voor andere activiteiten kan op steun gerekend worden

Naast de subsidies, zijn er nog altijd tal van andere activiteiten, ontplooid door ondernemingen in de maritieme sector, die op een financiële steun mogen rekenen. Scheepswerven kunnen namelijk in aanmerking komen voor de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF). Met de bouw van een nieuw schip zijn er grote bedragen gemoeid en zullen de meeste scheepswerven bij de bank aankloppen voor een financiering. Door de GSF neemt de Staat het grootste risico op zich waardoor zo een financieringsaanvraag niet eenvoudig afgewezen zal worden.

Het Europees Investeringsfonds biedt ook veel financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven. Ook aanvragen voor garantiestellingen kunnen er gedaan worden.

Voor het verkrijgen van een krediet bij de bank als klein- of middelgroot bedrijf, kan de Borgstelling MKB Kredieten van de Overheid een uitkomst bieden. Er gelden aantrekkelijke voorwaarden voor bedrijven die een innovatie willen promoten met het krediet.

3. Aan financiële ondersteuning is er dus geen gebrek

Ondernemingen in de maritieme sector zijn dus verzekerd van tal van financierings- en subsidiemodellen waardoor er geen stagnaties op mogen treden in delen van de bedrijfsvoering waar er kapitaal voor nodig is. De Overheid, al dan niet in samenwerking met overige landen in de EU, zorgt daar voor een groot deel voor. Het hoofddoel daarbij is, om de sector concurrerend te houden en zo de invloed ervan op de economie te behouden en zelfs te vergroten. Belangrijk voor het in aanmerking komen van zo een financiële ondersteuning, is het voldoen aan de vrij strenge eisen.

Naast het verkrijgen van financiële steun, biedt de Overheid ook kredietgarantie en verzekering. Dat is een aardige steun voor bedrijven omdat ze er zo van gegarandeerd zijn altijd de exportwaarde van hun goederen te ontvangen, dus ook wanneer er zich problemen hebben voorgedaan bij de verscheping of de ontvangende partij haar betalingsverplichtingen niet kan voldoen. Deze kredietfaciliteit is weliswaar niet verbonden aan een directe financiële injectie, maar schept wel veel mogelijkheden voor bedrijven die opereren in de maritieme sector.

Er valt dus veel te halen op het gebied van financiering voor bedrijven in de maritieme sector en is het altijd raadzaam voor advies aan te kloppen bij de verschillende organisaties die zich daarin hebben gespecialiseerd. Zo wordt de kans van slagen voor zo een financiering vele malen groter. Opmerkelijk is het ook, dat er vanuit de zijde van de Overheid ook veel steun wordt geboden.